top of page

תנאי שימוש באתר

אנו מברכים אותך על השימוש באתר hiitandeat.com אתר אשר מנוהל ע”י חברת איטגוד און ליין בע”מ (להלן – האתר).
השימוש או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג’ באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש או הלקוח) לבין איטגוד און ליין בע”מ (להלן – החברה). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב.החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.
תאריך עדכון אחרון: 16 אפריל 2020

כללי

הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות
האתר בבעלות, פותח, הוקם ומופעל החל מאפריל 2013 על-ידי חברת איטגוד און ליין בע”מ, המאוגדת בישראל ומספרה 514883537, ועוסק בתזונה, בדיאטה ובאורח חיים בריא. כל מקום בו מופיעה המילה “אתר” הכוונה היא גם ל”חברה” וההיפך
האתר נועד לשרת את כל מי שמעוניין באורח חיים בריא, בתזונה נבונה ובדיאטה מותאמת
“שימוש” באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, קבלת תפריטים וביצוע כל פעולה שהיא בהסתמך על האתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד החברה או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר
תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה אך מכוון לשני המינים כאחד
אופן ביצוע הרישום
בכניסתך למערכת הרישום ייתכן ותידרש למלא את פרטיך האישיים שנועדו עבור תעודת הרישום. במהלך פעולה זו המערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך

גיל מינימאלי לקבלת שירות באתר היינו 18. משתמשים בגיל הפחות מגיל זה יידרשו להמציא את אישור הוריהם לקבלת השירות, בדרך המתוארת באתר

תנאי החלפה או החזרת מוצרים בחנות: לפי חוק עד 14 יום מיום קבלת המשלוח. המוצרים חייבים להיות באריזתם המקורית בצירוף חשבונית שנרכש באתר

עליך להקפיד למלא את כל הפרטים שאתה מוסר לנו ובכלל זה פרטיך האישיים, פרטי הדיאטה, עיסוקים, פרטים בריאותיים בדיוק מרבי וכל מיד שרלוונטי לתזונה, לדיאטה, לגופך, לרגישויות, לאלרגנים שמשפיעים עליך ולאורח החיים שלך

לאחר אישור הפרטים האישיים על ידך, תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום לאחר מכן יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי. ניהול אמצעי התשלום כפוף לנהלים ולהנחיות של חברות האשראי ולעדכונם מעת לעת על ידיהם. אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי בכל הקשור לאבטחת המידע. הוא הדין עם אמצעי תשלו נוספים שתעמיד החברה לרשות המשתמשים, הכפופים לנהלים ולהנחיות של אותם גורמים

שימוש יעיל באתר מצריך חיבור זמין לאינטרנט, התקנת דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר 6 ומעלה או דומה במחשבך וכן לאפשר צפייה בקבצי pdf על ידי תוכנת מסוג Acrobat Reader  או דומיה במחשבך, וכן קיומו של דואר אלקטרוני תקין שלך. האחריות לוודא כי במחשבך מותקנות התוכנות שלעיל מוטלת עליך בלבד, בטרם כל שימוש באתר

תשלום בכרטיס אשראי ו/או בחשבון אחר מותנה בכך שהמשתמש הינו בעל הכרטיס ו/או בעל החשבון, לפי העניין

 

מחירים ותשלומים

בתמורה לשירותי האתר, המשתמש ישלם את התשלומים המפורטים במחירון המפורסם באתר. המחירים הנקובים באתר כוללים מע”מ שיצטרף במעמד התשלום

התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי. הסליקה תבצע תשלום אחד בלבד ובכל מקרה בו האתר יאפשר תשלומים יהא הדבר במספר תשלומי “קרדיט” בהתאם לאפשרות שהאתר יציג בפניך, אישורך לכך ובכפוף לאישור של חברות האשראי

בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור, מבלי שהדבר יחייב אותך ו/או משתמשים אחרים

קיבל המשתמש חשבון כאמור, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך אישור המשתמש לנכונות החשבון ולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש

פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מייד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא

למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות אותו מנוי, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מאחר. אין בכך כדי להתיר שימוש שאינו שימוש אישי על ידי המשתמש

הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר

עם תום תקופת הרישום שלא הוארכה ו/או בהעדר תשלום מלא ומראש, פרטיך עשויים להימחק מהמאגר

אתה מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום כל שהוא בגין אי ניצול מלא או ניצול חלקי של שירותי האתר וכי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בנידון. התשלום הינו על בסיס תשלום חודשי מתחש אוטומטית, ומושפע, בין היתר, מתקופת ההתחייבות. לא יהיה החזר כספי מכל סיבה של מפגשים לרבות מפגשים עם תזונאית, שקילות, הדרכות וכיוצ”ב

השירות ניתן דרך האתר, הדואר האלקטרוני, וידיאו אינטרנט, ומפגשים פרונטליים (הכל בהתאם למדיניות האתר ובהתאם לרכישות שביצע המשתמש)

דף התשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח בתקן PCI-DSS ובהתאם לנוהלים של חברת האשראי

עם ביצוע התשלום באתר, תישלח הודעה לדואר האלקטרוני המאפשרת לאתחל את המנוי. מרגע התשלום יתחיל תקף המנוי באופן רשמי וישאר פעיל עד לסיום תקופת המנוי שנבחרה על ידי המשתמש. עם סיום המנוי תיחסם כניסת המשתמש, נתוני הפרופיל יישמרו עד לחידוש המנוי מחדש

התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב
השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחר אחר מלבדך

לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לרישום. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל”ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה

לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר

לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט

לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים או פוגעניים. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי

מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל פרטיך האישיים שמסרת בעת הרישום במאגר מידע לשם התקשרות עמך במידת הצורך

לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, קוד הצפייה וכל מידע שמתקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץ להחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם. במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני

לעדכן באתר את פרטיך האישיים מייד בסמוך לשינויים. במידה ולא תעדכן את פרטיך האישיים, לאתר לא תהא כל דרך ליצור עמך קשר במידת הצורך או לזהות אותך כמי שמתשמש. האתר לא יהא אחראי לכשל בתקשורת עמך עקב פרטים אישיים לא מעודכנים או לא מדויקים. הנך רשאי לבדוק את פרטיך האישיים כפי שנרשמו אצלנו באמצעות כניסה למערכת

לבדוק את התפריטים שקיבלת כי הם נושאים את פרטיך האישיים

הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד ג’ בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לחברה על פי הסכם זה ו/או כל דין

האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר, ולמזער נזקיו. במידה והאתר יבחר לשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, יחזיר ו/או ישפה המשתמש את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר

הנך מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום בגין אי ניצול או ניצול חלקי של שירותי האתר בחלק מתקופת הרישום בלבד וכי לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנידון

האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש, בכפוף להחזר כספי יחסי, למעט במקרה של הפרת תקנון האתר שבעקבותיו האתר רשאי להפסיק את מתן השירותים ללא כל החזר כספי

הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או החברה יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד

הנך מסכים כי על כל דבר הקשור עם תקנון זה ו/או החברה ו/או האתר ו/או השירות הניתן תחול תקופת התיישנות מיוחדת של שנה

הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר ורישום יצירותיך. הנך מוזמן להיעזר בעמוד שאלות נפוצות באתר ולקרוא את הצהרת הפרטיות  שלנו. עם זאת, מומלץ כי תפנה לייעוץ משפטי במידה ועדיין קיימות אצלך שאלות.

התחייבות לסודיות ופרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו

האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברת האשראי, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ”ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר

האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים ויצירותיך השמורות לכל גורם שלישי, אלא אם יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי

האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך לצורך פרסומות מסחריות ו/או הצעות של צדדים שלישיים אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך

האתר יוכל לפנות אליך בהתאם לפרטיך שמסרת בהצעות מסחריות ו/או אחרות ובלבד שהן קשורות לחברה ו/או לאתר

האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתי מאושרת לפרטים השמורים באתר ו/או לקבצים המוצפנים

האתר רשאי להשתמש בפרטיך האישיים ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר, לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידו, עדכונך במבצעים של האתר ו/או גורמים הקשורים עמו ו/או יצירת קשר אתך

על מה אנו לא מתחייבים

הנך מסכים, כי כל עוד האתר ינקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הידועים לאותה עת, בכדי למנוע אבידה, נזק ותקלה, האתר לא יהא אחראי לכל אבידה או נזק שנגרמו כתוצאה מתקלה בהליך ו/או במתן השירותים, בהפסקתם ו/או כישלון בהליך הרישום מסיבות שאינן בשליטתנו, כניסה לא חוקית לאתר המאובטח על ידנו, פעולות לא מורשות, חדירות ו/או התקפות לא חוקיות, וירוס, סוס טרויאני, שריפה, הצפה, התקפה טרוריסטית או כל כוח עליון אשר מעבר לשליטתנו הסבירה. הסרת אחריות זו חלה גם על כל פרט שהגיע אלינו דרכך ומאוחסן אצלנו

האתר אינו אחראי במקרה של אבידה, נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה משגיאה בהליך הרישום או במידע שהינו חסר, אינו נכון, אינו מדויק או כל טעות אחרת שאינה בתחום אחריותנו

האתר אינו אחראי או יהא אחראי במצב של הפרת ההסכם עמך במקרה של עיכוב או תקלה במילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בתנאים אלה, במידה והעיכוב ו/או התקלה נגרמו עקב סיבה מעבר לשליטתנו הסבירה

שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, לא יתקבלו לרישום באתר. הגדרת קובץ כחומר פורנוגראפי, משמיץ, מכיל דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

ההפנייה של האתר לרכישות של מזון ו/או חומרים שונים של חברות שונות אינן מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותן ואין ולא תהיה לחברה כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישיים הקשורים עם המזון ו/או החומרים

הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר החברה מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית המידע אינו מתפרסם על ידי החברה ויתכן שתמצא כי מידע זה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנו, או סבור כי הוא בלתי מוסרי, מקומם, מרגיז, בלתי נאות או בלתי חוקי. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר, ומוסכם שהחברה איננה חייבת לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד החברה

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. החברה ו/או האתר לא ישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר. האתר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על מחשבך או על מחשבו של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי החברה

הוא הדין לעניין כל הפרסומות ו/או המלצות ו/או הקישורים (Link) הקיימים באתר: שכן, אין בהם משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה

הינך מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או החברה מייד עם קבלת דרישה לכך על כל תביעה ו/או חסרון כיס שייגרמו לה בגין כל תביעה לנזק ו/או רשלנות ו/או הפרת זכות מצד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או השירות ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברת לאתר

התכנים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או טיפול משפטי ו/או תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי ו/או מקצועי ו/או טיפול אחר, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה יצירות, פסקי דין, חיקוקים שונים, חדשות, הפניות, מידע משפטי, מידע עובדתי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים, מתוך שפרסומים אלה – הם הקובעים היחידים.

אין ולא תהיה לאתר ו/או החברה ו/או מי מטעמיה אחריות ו/או חברות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או עקב הסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או המלצה למאכל מאכלים אלרגנים ו/או מאכלים הגורמים לךרגישויות ו/או סיכון למשתמש, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו ו/או מקבלת התפריט, ועליו לוודא היטב כי אין במרכיבים של המזון אלרגן ו/או אפשרות לתגובה גופנית כל שהיא, והוא פותר את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמיה, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך. על המשתמש ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה כל שהיא למזון ו/או תחושה לא נוחה ו/או כאב ו/או שינויי מהשגרה ו/או תופעות גופניות כל שהן ולעדכן את האתר מייד כשמתאפשר לכך

ביטול הרישום על ידי המשתמש וביטול רכישות
באפשרותך לעצור את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום

ביטול תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים – בכל שלאחר אישור התשלום הינו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות והצווים שעל פיו ומכוחו) ושינוייהם מפעם לפעם

קניין רוחני וזכויות יוצרים
האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק השם איטגוד און ליין בע”מ ונגזרותיו), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, התפריטים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הן של האתר בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר או על החברה מסוג כלשהו

מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר ו/או בתוצריהם ו/או בתפריטים (לרבות ולא רק התפריטים המותאמים אישית), שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים, הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי
שונות

האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי

כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה

לשון זכר נרשמה באתר מבחינת הנוחות בלבד וכל פנייה בלשון זכר משמעה לשון נקבה בהתאם

הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי

ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות יצירת הקשר באתר או לאימייל או
לטלפון: 03-6488363
אימייל: Office@eatgood.co.il 

כתובת בית העסק: עוזי נרקיס 5 תל אביב

בברכת הצלחה, חיים בריאים, טובים, ארוכים ומאושרים

bottom of page